Personuppgifter hos Samkrafter

 1. Inledning – vad är personuppgifter?

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss. Inom Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud: Linus Berg, linus@samkrafter.se, 070-219 02 27.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster.
 • Du själv lämnar dina uppgifter till en samarbetspartner eller förmedlar av utbildningar/föreläsningar, såsom Talarforum, SIPU etc.
 • Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara;
  – Kontaktuppgifter från offentliga källor.
  – Uppgifter från våra samarbetspartners.

2.1 Samkrafters webbplatser
Vanligtvis kan www.samkrafter.se, www.hbtqcertifiering.seeller www.hbtqidrott.sebesökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB använder också så kallade ”cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies

När du som kund besöker Samkrafters inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta görs för att du ska kunna göra ex. en webbutbildning.

2.2 Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

 • Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är referensnamn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress.
 • Köpinformation, det vill säga köpta tjänster.
 • Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden och uppgifter om köp. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster förblir anonyma om ej mailadress angetts för att få feedback. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar.

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras inte.

2.3 Information när uppgifter samlas in
När personuppgifter lämnas till oss länkas denna sida, vilket ger personen som lämnar sina personuppgifter information om:

 • att det är Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna,
 • för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in,
 • kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt
 • vilka rättigheter du har,
 • hur länge uppgifterna sparas.

Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig maila linus@samkrafter.se för att få fullständig information.

2.4 Ändamål och laglig grund för behandling
Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • ingå ett avtal med oss/bli kund
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst
 • hantering av serviceärenden.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder eller prospekts
 • för försäljning av våra erbjudanden
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

 1. Överlämnande av personuppgifter

Eftersom vi inom Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB ägs av tre aktiebolag kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till dessa ägarbolag.

Vi överlämnar aldrig personuppgifter till annan tredje part.

Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES.

 1. Inhämtade personuppgifter från annan part

För försäljning av våra tjänster kan vi inhämta persondata från offentliga källor i syfte att hitta målgrupper för våra erbjudanden. Detta gör vi för att kunna ge erbjudanden som passar mottagaren och för att i största möjliga mån undvika att skicka sådant som inte är relevant.

Från olika samarbetspartners får vi uppgifter om dig som du själv lämnat till samarbetspartnern och därtill godkänt överlämnandet till Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB för att du är intresserad av att bli kund hos oss eller få en offert på något av våra tjänster.

 1. Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.

 1. Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När avtal upphört och du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter i max 36 månader.

Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en tjänst av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt åtagande.

 1. Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver.

 1. Dina rättigheter

8.1 Rätt till tillgång 
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB. Om sådana personuppgifter finns hos Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB skickar svar till berörd person eller företag som finns registrerad hos Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB inom 1 månad från det att begäran inkommit.

8.2 Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

8.3 Rätt till radering
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

8.4 Rätt till portabilitet
Var och en som har sina personuppgifter hos Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB har rätt att begära ut dessa uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format för exempelvis överföring till annan part.

8.5 Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

8.6 Rätt till invändning
Om Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

8.6.1 Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering
När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till info@samkrafter.seeller via telefon 070-219 02 27. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, brev). I alla våra e-postmeddelanden finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen.

8.7 Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB och för webbsidorna www.samkrafter.se, www.hbtqcertifiering.se, www.hbtqidrott.se.

8.8 Ändringar av personuppgiftspolicyn
Om det sker förändringar i Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling ABs policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

8.11 Kontakter
Personuppgiftsansvarig är Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB, organisationsnummer 559096-2766.

Dataskyddsombud för Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB kan nås via e-post på linus@samkrafter.se eller telefon 070-219 02 27.

Frågor rörande Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB:s och ägarföretagens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårat dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB
Grafikvägen 13
121 43 Johanneshov
eller via e-post till info@samkrafter.se
Telefon: 070-219 02 27

 

Samkrafter

Tillsammans med er skapar vi ett klimat där individer och grupper ges möjlighet att nå sin fulla potential!

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du användningen av cookies för ovanstående syfte.